صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرکار خانم دکتر فرسنگی از پایان نامه دکترای خویش تحت عنوان "سنتز نانوذرات مزومتخلخل حاوی داروی سیس پلاتین و بررسی اثرات ضد توموری به صورت برون‌تنی در سلول‌های کولون کارسینوما c26  و درون‌تنی در موش‌های مدل BALB/c" با موفقیت دفاع کردند. جناب آقایان دکتر سرکار، دکتر بیت اللهی و دکتر جعفری راهنمایی این پایان نامه را به عهده داشتند و جناب آقایان دکتر رضایت و دکتر امانی اساتید مشاور این پروژه بودند. در ذیل خلاصه ای از این پایان نامه آورده شده است.

سیس پلاتین یکی از عوامل شیمی درمانی موثر و رایج در درمان انواع سرطان است، ولی مدتی است که استفاده از آن به دلیل اثرات جانبی چون سمیت کلیوی، سمیت گوشی، نوروپاتی محیطی و مقاومت ذاتی و اکتسابی محدود شده است. مواد متخلخل توخالی زیست سازگار بدلیل حجم وسیع حفره داخلی، تخلخل موجود در پوسته، قابلیت کنترل اندازه ذره و قطر پوسته، زمینه‌ای مناسب برای دارورسانی می‌باشند. در این تحقیق ابتدا نانوذرات مزومتخلخل سیلیکای توخالیHMSNs (Hollow mesoporous silica nanoparticles) با روش استفاده از قالب سخت سنتز شدند. درگام بعدی نانوذرات مزومتخلخل سیلیکای توخالی عامل دارشده با گروههای کربوکسیل(HMSNs-COOH)  با روش ساده تراکم همزمان (Co-Condensation) و استفاده از نانوکره‌های پلی استیرن به عنوان قالب سخت تهیه شدند. برای اولین بار در سنتز نانوذرات توخالی، از کربوکسی اتیل سیلان تری ال (CES)به عنوان کاتالیزور واکنش و نیز منبع تامین کننده گروههای کربوکسیل بکار گرفته شد. ریز ساختار نانوذرات تهیه شده مانند مورفولوژی، سطح ویژه، قطر حفرات پوسته، اندازه حفره وسط، قطر پوسته، توزیع اندازه ذره و ترکیب شیمیایی نانو ذرات سنتز شده با روش‌های میکروسکوپ روبشی و عبوری، پراش سنجی اشعه ایکس در زوایای کوچک، جذب و واجذب نیتروژن، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و آنالیز حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح ویژه اندازه گیری شده برای HMSNs،m2g-1  1201و برای HMSNs-COOH، m2g-1973 تعیین شد. نتایج نشان داد که سطح بالای نانو ذرات و حجم حفره داخلی به همراه گروههای کربوکسیل باعث افزایش ظرفیت جذب داروی ضد سرطان سیس پلاتین از 35% در HMSNs  تا حدود 48% وزنی در HMSNs-COOH  می شوند. در ادامه آزمایشات مربوط به بررسی رهایش دارو در سه pH مختلف شامل 5/5، 5/6 و4/7 بررسی و پروفایل رهایش پایا و وابسته به pH دارو ترسیم شد. آزمایشات مربوط به بررسی سمیت فرمولاسیون های بدست آمده در سلولهای کولون کارسینومای c26  بوسیله تست MTT ارزیابی و ثابت شد که نانوذرات HMSNs-COOH-Cisplatin  سمیت کمتری در مقایسه با داروی سیس پلاتین آزاد داشته که بدلیل رهایش پایا و کنترل شده می‌باشد. در پایان تست‌های ارزیابی درون تنی بصورت ارزیابی میزان بقا، وزن حیوان و بررسی رشد تومور در 6 گروه موشهای  BALB/c  توموری شده با سلولهای کولون کارسینوما c26 انجام شد که نتایج خوبی داشت.

نتایج بخش سنتز این پایان نامه که در دانشگاه تورنتو در کشور کانادا به انجام رسیده است با شناسه 10.1039/C6RA10856C در مجله RSC advances به چاپ رسیده است.

اجرای مراسم آتش بازی

اجرای مراسم نورافشانی

محمد رزم

اجرای مراسم آتش بازی

لوازم آتش بازی

اجاره دستگاه کاغذ پاش

اجرای مراسم آتش بازی نورافشانی

فروش لوازم آتش بازی

اجرای برنامه آتش بازی

فروش آتش بازی