×

منوی بالا

منوی اصلی

منوی فوتر

هیئت مدیره:

اعضای هیا‌ت‌مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی‌البدل که هر 3 سال یک بار بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخاب می گردند. و همچنین دارای یک نفر بازرس اصلی یک نفر علی‌البدل خواهد بود.

اعضای اصلی

رئیس: دکتر سید مهدی رضایت

دبیر: دکتر محمد کاظم کوهی

خزانه دار: دکتر مهدی آدابی

دکتر  فاطمه غیبی

دکتر شیما توکل

اعضا علی البدل

دکتر حسین قنبری

دکتر اسماعیل میرزایی

بازرسین
مهندس عبدا… بازچی
دکتر پیمان کیهان ور