اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن:

اساسنامه انجمن علمي نانوفناوري پزشكي ايران

فصل اول – كليات

ماده 1- به استناد مصوبه دويست وشصت و دومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه مربوطه و تصويب كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه فوق كه من بعد به اختصار كميسيون ناميده ميشود انجمن علمي نانوفناوري پزشكي بر اساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه در سطور بعد به اختصار “انجمن”  ناميده مي شود .

ماده 2- انجمن صرفا در زمينه هاي علمي ،تحقيقاتي ،تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي نمايد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.

ماده 3- انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون و ثبت در اداره ثبت شركت ها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد .

ماده 4- مركز انجمن در شهر:تهران آدرس : بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، ساختمان جدید دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، پلاک 78، طبقه اول است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود ،در ضمن روند تشكيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيات مديره انجمن مركزي و تحت نظارت آنها خواهد بود .

ماده 5- انجمن داراي تابعيت ايراني است .

ماده 6- انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است .

فصل دوم   شرح وظايف و اهداف

ماده 7- به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن ،اقدامات و فعاليت هاي زير را به عمل خواهد آورد .

1-7- ايجاد ارتباط علمي ،فني ،تحقيقاتي ،آموزشي و تبادل نظر بين محققان ،متخصصان و ساير كارشناساني كه به نحوي در شاخه هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند .

2-7- همكاري با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي  و نيز  ساير سازمان هايي كه به نحوي با فعاليت هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه امور آموزشي ،پژوهشي ،بهداشتي  و  درماني

3-7- تعامل و همكاري با مراجع ذيصلاح در زمينه بازنگري و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي درماني ،موسسات آموزشي و سطح علمي دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشكي

4-7- ارائه خدمات آموزشي ،علمي ،فني و پژوهشي براساس ضوابط مربوطه

5-7- ترغيب و  تشويق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت هاي علمي ،پژوهشي و آموزشي ،بهداشتي و درماني

6-7- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي ،آموزشي

7-7- برگزاري گردهماي آموزشي و پژوهشي ،آموزش مداوم در سطوح ملي و بين المللي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

8-7- فراهم كردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان

9-7- مشاركت در تشكيل شوراي انجمن هاي علمي گروه پزشكي ايران و برنامه ريزي امور مرتبط با آن

10-7- جلب حمايت نهادهاي بين المللي براي انجام فعاليت هاي علمي ،پژوهشي در عرصه ملي و در چارچوب ضوابط جاري كشور

فصل سوم عضويت

ماده 8-عضويت در انجمن به طريق زير مي باشد :

1-8- عضويت پيوسته : هيات موسس انجمن ،مدرسين رشته نانوفناوري پزشكي و  كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد  يا دكتري تخصصي در يكي از رشته هاي نانو فناوري پزشكي يا رشته هاي مرتبط باشند مي توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآينده. عضويت بايد به تاييد هيات مديره برسد.

2-8- عضويت وابسته : افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درآيند :                          كليه كساني كه داراي درجه دكتري حرفه اي در يكي از رشته هاي علوم پزشكي باشند و كليه افرادي كه داراي مقطع كارشناسي ارشد  و يا دكتري تخصصي رشته هاي غير پزشكي كه در حوزه علوم پزشكي داراي فعليت علمي پژوهشي مستند، مي باشد؛ با تاييد هيات مديره مي توانند به عضويت انجمن درآيند .

  3-8-عضويت افتخاري : شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي ،فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و  يا در پيشبرد  اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند  به عضويت افتخاري پذيرفته شوند .

تبصره 1- اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيات مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند .

تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات موسس و هيات مديره مذكور در ماده 7 آيين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون را دارا باشند .

ماده 9- هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات مديره تعيين و به تصويب  مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .

تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچگونه حه و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد .

تبصره 2- ملاك تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شركت در انتخابات هيات مديره هستند كه حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شركت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت كرده باشند .

ماده 10 عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :

1-10- استعفاي كتبي عضو

2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيات مديره تعيين مي نمايد .

3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيات هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان  نظام پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشكي است .

تبصره 1- مدت تعلق عضويت معادل  مدت محروميت از اشتغال به حرف پزشكي است .

تبصره 2- تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تاييد هيات نظارت بر عملكرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آيين نانه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون ،با هيات مديره خواهد بود .

فصل چهارم اركان انجمن

ماده 11 – انجمن داراي اركان زير است  :

1-11- مجمع عمومي

2-11-  هيات مديره

3-11-  بازرس

الف مجمع عمومي

ماده 12 مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي گردد :

1-12- مجمع عمومي عادي كه هر سال يك بار  تشكيل ميشود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي كند و نيز مي تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشكيل گردد  .

2-12- مجمع عمومي فوق العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم  در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود . مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيات مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاي پيوسته تشكيل مي گردد  .

3-12- اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات موسس ،پس از موافقت اوليه انجمن از كميسيون و حداكثر ظرف شش ماه با درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تشكيل خواهد شد .

تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هر يك با حضور حداقل نصف به علاوه يك  اعضاي پيوسته رسميت مي يابد و در مجامع عمومي فوق العاده تصميمات با دوسوم آرا خواهد بود .

تبصره 2- چنانچه حدنصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عادي و فوق العاده بدست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشكيل خواهد شد .

ماده 13- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير  مي باشد :

1-13- استماع گزارش هيات مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن

2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت

3-13- انتخاب و يا عزل اعضاي هيات مديره

4-13- انتخاب يك نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلي و يك نفر علي البدل

5-13- تصويب كليه آيين نامه ها و ضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات مديره

6-13- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي هاي انجمن

تبصره در كليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصر 1 ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد .در صورت عدم حضور نماينده حضور نماينده كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت .

ب هيات مديره

ماده 14 – اعضاي هيات مديره مركب از 5 نفر عضو اصلي است و 2 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند . اعضاي مذكور در جلسه مجمع عموم عادي هر 3 سال يك بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضويت در هيات مديره افتخاري است .

تبصره 1- افزايش تعداد هيات مديره با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و تاييد نهايي كميسيون خواهد بود .

تبصره 2- جلسات هيات مديره حداقل هر يك ماه يك بار تشكيل مي شود و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضرين خواهد بود .

ماده 15 هيات مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس ،يك نفر نائب رئيس و يك نفر دبير ويك نفر خزانه دار با راي كتبي اكثريت اعضاي هيات مديره انتخاب مي نمايد . در ضمن آيين نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد .

تبصره 1- رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دوره متوالي نمي توانند به سمت يكي از اين دو مسئوليت انتخاب شوند .

تبصره 2- رئيس هيات مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري كليه مصوبات هيات مديره و نماينده قانوني و شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

تبصره 3- کلیه اوراق تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره به همراه امضای خزانه دار یا نائب رئیس و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضاء رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود.

تبصره 4- چنانچه هر يك از اعضاي هيات مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه(به تشخيص هيات مديره)در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد .

تبصره 5- در صورت استعفا و بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .

ماده 16   هيات مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد با حضور نماينده كميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون ارسال نمايند .

تبصره هيات مديره قبلي تا تائيد هيات مديره جديد از سوي كميسيون ،مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت .

ماده 17 وظايف و اختيارات هيات مديره :

1-17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده

2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي

3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمايي هاي علمي ،فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي

5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي

6-17- تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي

7-17- قبول هدايا و كمك هاي مالي براي انجمن

8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي

9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

10-17- تشكيل كميته هاي اجرايي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها

11-17- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور

12-17- اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي شود در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير

13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده

ج –  بازرس

ماده 18- انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل خواهد بود كه هر 3 سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد .

ماده 19- وظايف بازرس به شرح زير است :

1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي

2-19- بررسي گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي

3-19-  گزارش هرگونه تخلف هيات مديره ار مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري

ماده 20 شركت بازرس در جلسات هيات مديره بدون حق راي مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيات مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد .

ماده 21 – در پايان هر سال مالي رياست هيات مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن و ترازنامه مالي آن را حداقل 45 روز قبل از تشكيل اولين  جلسه مجمع عمومي سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد .

فصل پنجم منابع مالي انجمن

ماده 22 – منابع مالي انجمن عبارتست از :

1-22- حق عضويت اعضا

2-22- از محل هدايا و كمك ها

3-22- درآمد حاصل از فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي و فني و انتشار

4-22- حمايت هاي مالي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

5-22– انجمن می تواند در راستای اهداف خود و در چارچوب مقرار و آئین نامه های انجمن های علمی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به فعالیتهای مالی از قبیل افتتاح حساب در بانک، شرکت در مناقصه و مزایده، شرکت در نمایشگاهها، واردات و صادرات، گشایش اعتبارات ارزی و ریالی و هرگونه فعالیت قانونی کند.

فصل ششم موارد انحلال انجمن

ماده 23 در صورت درخواست هيات مديره يا بازرس و يا 3/1 اعضاي پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد .

ماده 24 مجمع عمومي فوق العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به  انتخاب هيات تسويه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام  خواهد كرد .

ماده 25 هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد .ختم عمليات تسويه  بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي شود و مراتب به كميسيون اعلام گردد .

تبصره باقيمانده دارايي هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب تسويه و نيز اطلاع كميسيون به يكي از موسسات آموزشي تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد .

  معرفی انجمن

  انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران در سال 1390 به منظور ارتقاء علوم جدید به خصوص علم نانو در پزشکی تاسیس شد و سیاست و هدف اصلی خود را استفاده از دستاوردهای علمی در صنایع و فن آوری های مرتبط و به کلام کوتاه افزایش سلامت و ثروت جامعه با استفاده از نانوفناوری پزشکی قرار داد. انجمن نانوفناوری پزشکی به عنوان اولین نهاد ترویجی رابط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  امید دارد به لطف خداوند  بزرگ، حمایت مسئولان دلسوز، پشتکار و پیگیری استادان، دانشجویان و متخصصین هر چه سریعتر به این هدف خطیر نایل شود.

   

  اهداف انجمن:

  • تقویت گسترش و پیشرفت نانوفناوری پزشکی
  • شناسایی افراد و شرکت های فعال در حوزه نانو و حمایت معنوی از آنها
  • تقویت کمی و کیفی شرکتهای دانش بنیان
  • رسوخ دانش های فنی بدست آمده در دانشگاه ها
  • تحکیم و تقویت همکاریهای داخلی و خارجی از طریق پیگیری و اجرای طرحهای مشترک
  • برگزاری همایشها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های تخصصی
  • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها، پژوهشکده ها و دانشگاه ها، در حوزه نانو پزشکی
  • انتشار مجله، گزارشات و مقالات علمی
  • تدوین معیارهای مناسب در خصوص اخلاق در نانو پزشکی
  • تشویق و ترغیب پژوهشهای مرتبط و کاربردی